Pracodawca ma obowiązek przeprowadzić szkolenie BHP, do czego obliguje go Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku. Okresowe szkolenia dotyczą osób sprawujących funkcje kierownicze, robotników, pracowników inżynieryjno-technicznych, służby BHP oraz administracyjno-biurowych. Celem szkolenia okresowego BHP jest  przypomnienie obowiązujących przepisów oraz zapoznanie pracowników z najnowszymi ustaleniami organizacyjnymi i rozwiązaniami technicznymi. Ich częstotliwość jest uzależniona od zajmowanego stanowiska w danej firmie oraz od zagrożenia związanego z pracą na nim. Jednak przyjmuje się, że:

  • co 3 lata zakład pracy organizuje obowiązkowe szkolenie BHP robotnicze; przy dużym zagrożeniu wypadkowym, należy je przeprowadzić w każdym roku pracy;
  • co 5 lat odbywają się szkolenia BHP kierownicze oraz pracowników inżynieryjno-technicznych;
  • co 5 lat szkolenie BHP zobowiązani są odbyć nauczyciele;
  • co 6 lat należy przeprowadzić szkolenie BHP administracyjno-biurowe.

FIRE-BHP SECURITY zorganizuje dla Państwa profesjonalne szkolenia BHP. Zapraszamy do współpracy.

Prowadzimy szkolenia BHP dla pracowników, odpowiadając na zapotrzebowanie danego zakładu pracy. Jednak należy pamiętać, iż:

  • pracownicy rozpoczynający pracę zobowiązani są odbyć wstępne szkolenie BHP,
  • w ciągu całego okresu zatrudnienia pracodawca zobligowany jest do przeprowadzenia szkolenia okresowego BHP.

W czasie szkolenia nasi specjaliści przekazują informacje na temat obowiązujących przepisów oraz rozwiązań organizacyjnych. Słuchacze mają również możliwość odbycia ćwiczeń praktycznych.

Zajęcia z zakresu BHP prowadzą doświadczone osoby, posiadające odpowiednie, wysokie  kwalifikacje zawodowe i realizujące program szkolenia – strażacy w służbie czynnej, posiadający wyższe wykształcenie, zdobyte w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

Po zakończeniu szkolenia pracownicy zdają egzamin, którego pozytywny wynik jest warunkiem otrzymania stosownego zaświadczenia. Odpis dokumentu włączany jest do akt osobowych pracownika.

Do wykonania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego powinna przystąpić osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje, takie jak:

  • ukończony kurs dla inspektora ppoż.,
  • posiadająca tytuł technika pożarnictwa.

W wypadku, kiedy zakład pracy nie zatrudnia odpowiedniej osoby, pracodawca powinien zwrócić się z takim zleceniem do firmy zewnętrznej. FIRE-BHP SECURITY w sposób profesjonalny sporządzi dla Państwa instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Nasi specjaliści pożarnictwa legitymują się tytułami inżynierskim i magisterskim Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Dzięki bogatemu doświadczeniu, opracowana przez naszych ekspertów dokumentacja, spełni wszelkie wymogi prawne i przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa pożarowego na terenie Państwa firmy. Zachęcamy do kontaktu!

Według przepisów obowiązujących w Polsce, kierowca powinien posiadać sprawną gaśnicę jednokilogramową. Co 12 miesięcy należy dokonać jej przeglądu technicznego. Po naciśnięciu dźwigni na głowicy, zostaje przebita membrana naboju z gazem. Proszek gaśniczy zostaje wypchnięty przez rozprężający się gaz i zaczyna się wydobywać dyszą głowicy. Podajemy go w sposób pulsacyjny, próbując ugasić w ten sposób ogień.  Czas użycia gaśnicy samochodowej wynosi około 3 sekund. W przypadku, kiedy pożar jest znaczny, należy wezwać straż pożarną.

Zachęcamy Państwa do skorzystania ze szkolenia ppoż. z obsługi gaśnic oferowanego przez naszą firmę.

Zasady dotyczące bezpiecznego i higienicznego wywiązywania się z obowiązków nałożonych przez pracodawcę, noszą nazwę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w skrócie: BHP. Termin „bezpieczeństwo pracy”  dotyczy takiego  postępowania, które umożliwia unikanie zagrożeń.

Higiena pracy związana jest z zapewnieniem pracownikowi odpowiednich warunków, dzięki którym możliwe jest bezpieczne i komfortowe wywiązywanie się z nałożonych obowiązków. Higiena pracy  to zapewnienie pracownikowi odpowiednich narzędzi , ubrań ochronnych, szafek pracowniczych, środków czystości oraz posiłków regeneracyjnych.

Inne zasady dotyczą higieny pracy fizycznej, umysłowej, czy przy komputerze.  Kontrolę nad przestrzeganiem zasad BHP w zakładach pracy sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy.

Zapraszamy do współpracy. Przeprowadzimy dla Państwa profesjonalną ocenę ryzyka zawodowego. W zakresie naszej działalności znajduje się również nadzór nad warunkami BHP w Państwa firmie. Zachęcamy do kontaktu.

Definicję wypadku przy pracy reguluje Ustawa z dnia 30 października 2002 roku, traktująca o ubezpieczeniu społecznym. Wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie, do którego doszło z powodu zewnętrznych czynników i doprowadziło do uszkodzenia ciała lub śmierci pracownika, w czasie wykonywania czynności służbowych oraz w drodze do pracy i w czasie powrotu z pracy do domu.

Przygotowanie dokumentacji powypadkowej pracodawca powierza inspektorowi BHP i ppoż. w firmie, a gdy w zakładzie pracy nie ma wykwalifikowanej osoby, postępowanie powypadkowe prowadzi profesjonalna firma zewnętrzna.

Oferujemy Państwu przygotowanie dokumentacji powypadkowej, łącznie z protokołem powypadkowym.

Zapraszamy do kontaktu.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług i szkoleń BHP i PPOŻ

Call Now Button