Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót - Znaki bhp

IBWR

Zgodnie z  §  2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,  wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

Instrukcje IBRW powinny być odzwierciedleniem prac prowadzonych  na rzeczywistym placu budowy . Celem tych instrukcji jest  zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonych prac poprzez zapobieganie zagrożeniom związanym z ich wykonywaniem  oraz opracowanie sposobów postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń, co ujęte powinno zostać w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie – tzw. BIOZ .

Specyfikę rodzajów robót budowlanych dla których należy sporządzić IBRW uwzględnione w planie BIOZ określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) art. 21a § 2. Do prac tych należą pracę:

  1. których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości;
  2. przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi:
  3. stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym;
  4. prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych;
  5. stwarzających ryzyko utonięcia pracowników;
  6. prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach;
  7. wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;
  8. wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza;
  9. wymagających użycia materiałów wybuchowych;
  10. prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych

Wykonawca ma obowiązek opracować IBWR oraz zapoznać z nią wszystkich pracowników, którzy będą prowadzili prace przed rozpoczęciem jej realizacji.

Zapytaj o IBWR

Administratorem danych podanych w formularzu kontaktowym jest Więcej...

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o Administratorze Danych, dostępną w treści Polityki Prywatności pod linkiem.

Wyrażam zgodę na dokonywanie przez Więcej...

Wyrażam zgodę na dokonywanie przez Więcej...

Oświadczam, że zostałem poinformowany Więcej...

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych Więcej...

Call Now Button