Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót - Znaki bhp

IBWR

Zgodnie z  §  2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,  wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

Instrukcje IBRW powinny być odzwierciedleniem prac prowadzonych  na rzeczywistym placu budowy . Celem tych instrukcji jest  zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonych prac poprzez zapobieganie zagrożeniom związanym z ich wykonywaniem  oraz opracowanie sposobów postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń, co ujęte powinno zostać w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie – tzw. BIOZ .

Specyfikę rodzajów robót budowlanych dla których należy sporządzić IBRW uwzględnione w planie BIOZ określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) art. 21a § 2. Do prac tych należą pracę:

  1. których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości;
  2. przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi:
  3. stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym;
  4. prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych;
  5. stwarzających ryzyko utonięcia pracowników;
  6. prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach;
  7. wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;
  8. wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza;
  9. wymagających użycia materiałów wybuchowych;
  10. prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych

Wykonawca ma obowiązek opracować IBWR oraz zapoznać z nią wszystkich pracowników, którzy będą prowadzili prace przed rozpoczęciem jej realizacji.

Zapytaj o IBWR

Administratorem danych podanych w formularzu kontaktowym jest Więcej...

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o Administratorze Danych, dostępną w treści Polityki Prywatności pod linkiem.

Wyrażam zgodę na dokonywanie przez Więcej...

Wyrażam zgodę na dokonywanie przez Więcej...

Oświadczam, że zostałem poinformowany Więcej...

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych Więcej...