Koordynator ds. BHP na budowie

Koordynator ds. BHP na budowie

Koordynator do spraw bhp jest to osoba która zajmuje się koordynacją działań mających na celu zapewnienie bezpiecznego współdziałania różnych pracodawców na tym samym obszarze działania.

Zgodnie z art. 208 kodeksu pracy w sytuacji kiedy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek:

  1. współpracować ze sobą,
  2. wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu,
  3. ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników.
  4. informować siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych przez nich prac.

Jednocześnie  należy pamiętać że wyznaczenie koordynatora ds. bhp, nie zwalnia poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.

Wyznaczenie koordynatora ds. bhp powinno nastąpić w formie pisemnego porozumienia wszystkich pracodawców równocześnie realizujących pracę na danym obszarze. Osoba pełniąca  funkcję koordynatora powinna zostać wyposażona w odpowiednie prawa i obowiązki. Zakres tych uprawnień wynika z porozumienia między pracodawcami. W przepisach kodeksu pracy określony został  obowiązek wyznaczenia koordynatora ds. bhp, brak jest natomiast szczegółowych wytycznych co do sposobu wyboru oraz wymagań formalnych jakie osoba pełniąca tę funkcję musiałaby spełnić. Zatem obowiązki i zadania koordynatora ds. bhp pracodawca może powierzyć osobie fizycznej (w ramach stosunku pracy lub stosunku cywilno-prawnego) lub podmiotom zewnętrznym prowadzącym działalność w tym zakresie.

Koordynator ds. bhp powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, wiedzę oraz doświadczenie będące gwarantem rzetelnej realizacji powierzonych mu obowiązków.  Na obecną chwilę nasi BHP-owcy świadczą usługi koordynatorów BHP dla deweloperów jak i głównych wykonawców są to umowy długoterminowe, co świadczy o  rzetelnym wykonywanie swojego zadania na budowie.  Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty koordynatorów BHP na budowie lub w innym miejscu tam gdzie tego przepisy wymagają.

Cennik Koordynatora ds. BHP na budowie

Zapytaj o koordynatora ds. BHP

Administratorem danych podanych w formularzu kontaktowym jest Więcej...

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o Administratorze Danych, dostępną w treści Polityki Prywatności pod linkiem.

Wyrażam zgodę na dokonywanie przez Więcej...

Wyrażam zgodę na dokonywanie przez Więcej...

Oświadczam, że zostałem poinformowany Więcej...

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych Więcej...

Call Now Button