Ocena ryzyka zawodowego Mazowieckie

Ocena ryzyka zawodowego

Definicja ryzyka zawodowego zawiera stwierdzenie, że jest nim określenie prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń w zakładzie pracy, które mogą stać się przyczyną wypadków pracowników. Ocena  ryzyka zawodowego umożliwia wytypowanie ryzyk mogących doprowadzić do wypadków, a tym samym narazić zdrowie i życie pracowników. Identyfikacja zagrożeń jest więc  priorytetowym zadaniem pracodawcy.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracy

Najważniejszymi zadaniami pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa. Służą temu zarówno systematyczne szkolenia BHP, jak i ocena ryzyka zawodowego.

Przeprowadzenie oceny ryzyk następuje w sytuacjach:

  • przed wprowadzeniem pracowników na nowe miejsca pracy,
  • przy tworzeniu nowych środowisk pracy,
  • przy zmianach organizacyjnych i technologicznych w miejscu pracy,
  • przy stosowaniu środków ochrony,
  • po wypadku w miejscu pracy.

Organami nadzoru i kontroli, które mogą nałożyć na pracodawcę obowiązek dokonania oceny ryzyka zawodowego, są Państwowa Inspekcja Pracy oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna.

FIRE-BHP SECURITY przeprowadzi wnikliwą identyfikację ryzyk oraz wskaże metody minimalizowania oraz eliminacji zagrożeń.

Przeprowadzona przez nas ocena ryzyka zawodowego przebiega według schematu, zgodnie z normą PN-N18002 i polega na:

  • identyfikowaniu zagrożenia, poprzedzone zebraniem potrzebnej dokumentacji;
  • szacowaniu występującego ryzyka;
  • określeniu czynności zabezpieczających przed zagrożeniem;
  • dokonaniu okresowej oceny ryzyka;
  • udzieleniu pracownikom informacji i wskazówek o zagrożeniach na konkretnych stanowiskach pracy.

Pracodawca otrzymuje pełną dokumentację ryzyka zawodowego. Najważniejsze elementy dotyczą opisów stanowisk pracy i identyfikacji zagrożeń oraz szacowanie ryzyk i określenie akceptowalnego poziomu zagrożenia.

Ocena ryzyka zawodowego w prawodawstwie

Ocena ryzyka zawodowego Warszawa

Poprawa warunków pracy i zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa jest przedmiotem troski prawodawstwa unijnego i polskiego.

Prawidłowa ocena ryzyka zawodowego jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa zawartych w dyrektywach Rady Europejskiej.

Zgodnie z unijnymi regulacjami pracodawca obowiązany jest zapewnić pracownikom bezpieczne miejsca pracy spełniające również wymogi BHP. Pracownicy natomiast powinni zostać poinformowani o grożących im zagrożeniach na danym stanowisku i odpowiednio przeszkoleni.

Polski Kodeks Pracy stawia przed pracodawcą wymóg przeprowadzenia oceny ryzyk i przygotowanie dokumentacji. Pracownik powinien otrzymać informacje na temat zagrożeń i poznać zasady eliminowania ryzyk na swoim miejscu pracy. Na kwestie ochrony zdrowia i życia, w związku z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem uwarunkowań psychofizycznych, zwraca szczególną uwagę Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przeprowadzanie oceny ryzyk

Wyeliminowanie lub ograniczenie zagrożeń mających negatywny wpływ na działania pracowników, możliwe jest dzięki właściwej ocenie ryzyk zawodowych. Dokonać oceny może pracodawca, wyznaczeni pracownicy, a w przypadku braku kompetentnych osób, specjaliści zewnętrzni.

Nasza firma FIRE-BHP SECURITY posiada wysokiej klasy specjalistów dysponujących wiedzą na temat powstawania zagrożeń na konkretnych stanowiskach pracy, z uwzględnieniem obowiązujących norm, stosowanych technologii i skutków rozmaitych ryzyk. Jesteśmy praktykami, którzy stworzą dokumentację związaną z rzetelną ocenę ryzyk zawodowych. Dzięki temu Twoja firma będzie mogła maksymalnie ograniczyć zagrożenia czyhające na Twoich pracowników.

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej o oferowanych przez naszą firmę usługach w zakresie BHP i ppoż.?

Zachęcamy do kontaktu!

Cennik Oceny ryzyka zawodowego

Zapytaj o ocenę ryzyka zawodowego

Administratorem danych podanych w formularzu kontaktowym jest Więcej...

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o Administratorze Danych, dostępną w treści Polityki Prywatności pod linkiem.

Wyrażam zgodę na dokonywanie przez Więcej...

Wyrażam zgodę na dokonywanie przez Więcej...

Oświadczam, że zostałem poinformowany Więcej...

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych Więcej...