Ocena ryzyka zawodowego Mazowieckie

Ocena ryzyka zawodowego

Definicja ryzyka zawodowego zawiera stwierdzenie, że jest nim określenie prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń w zakładzie pracy, które mogą stać się przyczyną wypadków pracowników. Ocena  ryzyka zawodowego umożliwia wytypowanie ryzyk mogących doprowadzić do wypadków, a tym samym narazić zdrowie i życie pracowników. Identyfikacja zagrożeń jest więc  priorytetowym zadaniem pracodawcy.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracy

Najważniejszymi zadaniami pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa. Służą temu zarówno systematyczne szkolenia BHP, jak i ocena ryzyka zawodowego.

Przeprowadzenie oceny ryzyk następuje w sytuacjach:

  • przed wprowadzeniem pracowników na nowe miejsca pracy,
  • przy tworzeniu nowych środowisk pracy,
  • przy zmianach organizacyjnych i technologicznych w miejscu pracy,
  • przy stosowaniu środków ochrony,
  • po wypadku w miejscu pracy.

Organami nadzoru i kontroli, które mogą nałożyć na pracodawcę obowiązek dokonania oceny ryzyka zawodowego, są Państwowa Inspekcja Pracy oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna.

FIRE-BHP SECURITY przeprowadzi wnikliwą identyfikację ryzyk oraz wskaże metody minimalizowania oraz eliminacji zagrożeń.

Przeprowadzona przez nas ocena ryzyka zawodowego przebiega według schematu, zgodnie z normą PN-N18002 i polega na:

  • identyfikowaniu zagrożenia, poprzedzone zebraniem potrzebnej dokumentacji;
  • szacowaniu występującego ryzyka;
  • określeniu czynności zabezpieczających przed zagrożeniem;
  • dokonaniu okresowej oceny ryzyka;
  • udzieleniu pracownikom informacji i wskazówek o zagrożeniach na konkretnych stanowiskach pracy.

Pracodawca otrzymuje pełną dokumentację ryzyka zawodowego. Najważniejsze elementy dotyczą opisów stanowisk pracy i identyfikacji zagrożeń oraz szacowanie ryzyk i określenie akceptowalnego poziomu zagrożenia.

Ocena ryzyka zawodowego w prawodawstwie

Ocena ryzyka zawodowego Warszawa

Poprawa warunków pracy i zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa jest przedmiotem troski prawodawstwa unijnego i polskiego.

Prawidłowa ocena ryzyka zawodowego jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa zawartych w dyrektywach Rady Europejskiej.

Zgodnie z unijnymi regulacjami pracodawca obowiązany jest zapewnić pracownikom bezpieczne miejsca pracy spełniające również wymogi BHP. Pracownicy natomiast powinni zostać poinformowani o grożących im zagrożeniach na danym stanowisku i odpowiednio przeszkoleni.

Polski Kodeks Pracy stawia przed pracodawcą wymóg przeprowadzenia oceny ryzyk i przygotowanie dokumentacji. Pracownik powinien otrzymać informacje na temat zagrożeń i poznać zasady eliminowania ryzyk na swoim miejscu pracy. Na kwestie ochrony zdrowia i życia, w związku z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem uwarunkowań psychofizycznych, zwraca szczególną uwagę Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przeprowadzanie oceny ryzyk

Wyeliminowanie lub ograniczenie zagrożeń mających negatywny wpływ na działania pracowników, możliwe jest dzięki właściwej ocenie ryzyk zawodowych. Dokonać oceny może pracodawca, wyznaczeni pracownicy, a w przypadku braku kompetentnych osób, specjaliści zewnętrzni.

Nasza firma FIRE-BHP SECURITY posiada wysokiej klasy specjalistów dysponujących wiedzą na temat powstawania zagrożeń na konkretnych stanowiskach pracy, z uwzględnieniem obowiązujących norm, stosowanych technologii i skutków rozmaitych ryzyk. Jesteśmy praktykami, którzy stworzą dokumentację związaną z rzetelną ocenę ryzyk zawodowych. Dzięki temu Twoja firma będzie mogła maksymalnie ograniczyć zagrożenia czyhające na Twoich pracowników.

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej o oferowanych przez naszą firmę usługach w zakresie BHP i ppoż.?

Zachęcamy do kontaktu!

Cennik Oceny ryzyka zawodowego

Zapytaj o ocenę ryzyka zawodowego

Administratorem danych podanych w formularzu kontaktowym jest Więcej...

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o Administratorze Danych, dostępną w treści Polityki Prywatności pod linkiem.

Wyrażam zgodę na dokonywanie przez Więcej...

Wyrażam zgodę na dokonywanie przez Więcej...

Oświadczam, że zostałem poinformowany Więcej...

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych Więcej...

Call Now Button