Koordynator bhp na budowie Warszawa

Koordynator do spraw BHP sprawuje nadzór nad pracownikami wykonującymi swoją pracę w danym zakładzie oraz ustala zasady współpracy, zgodne z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy. Doświadczenie zawodowe koordynatora BHP umożliwia dogłębne rozpoznanie  warunków BHP i ppoż., co jest podstawą do wyeliminowania zagrożeń zdrowia i życia pracowników.

Kiedy należy powołać koordynatora BHP?

Kodeks Pracy, w artykule 208, nakłada na pracodawców obowiązek powołania koordynatora BHP wówczas, gdy w jednym miejscu swoją pracę wykonują osoby zatrudnione przez wielu pracodawców.

Do wymogów stawianych koordynatorom należą:

  • doświadczenie zawodowe, związane z wykonywaną działalnością w danym miejscu pracy;
  • posiadanie dokumentu stwierdzającego odbycie szkolenia BHP;
  • pisemne powołanie przez pracodawcę do pełnienia zadań koordynatora.

Koordynator BHP powoływany jest w czasie prowadzenia prac, w których używane są urządzenia energetyczne, maszyny do prac leśnych, w czasie organizowania masowych imprez i wydarzeń filmowych, na budowach oraz w czasie prac gazoniebezpiecznych.

Koordynator czuwa nad bezpieczeństwem pracowników, wstrzymując wszelkie działania w momencie, kiedy może być  zagrożone zdrowie i życie pracowników. Do czynności koordynatora BHP należy odpowiednie wyeliminowanie niebezpieczeństwa i odsunięcie od pracy osób, które nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa.

Przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych ważne jest ustalenie sposobu ostrzegania przed zagrożeniami i nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących regulaminów.  FIRE-BHP Security podejmie się koordynowania działań, zapewniając Państwa pracownikom poczucie bezpieczeństwa.

Jakie uprawnienia posiada koordynator BHP?

Efektywne wykonywanie nałożonych na koordynatora obowiązków możliwe jest dzięki posiadanym uprawnieniom:

  • bezpośrednio sprawowanej kontroli nad pracownikami,
  • wydawaniu zaleceń, dotyczących poprawy warunków pracy,
  • nieprzerwanej kontroli nad przestrzeganiem przepisów BHP,
  • wydawaniu poleceń poszczególnym podwykonawcom do usunięcia występujących zagrożeń,
  • wstrzymaniu pracy urządzeń i maszyn w razie pojawienia się zagrożenia zdrowia lub życia pracowników oraz innych osób,
  • odsunięciu pracowników od prac wzbronionych.

Firma FIRE-BHP SECURITY podejmuje funkcję koordynatora BHP w czasie prac remontowych i  budowlanych. Zapewnimy kompleksową obsługę BHP oraz ppoż. Profesjonalnie opracujemy plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, a także przygotujemy odpowiednie procedury oraz  dokumenty. Dzięki naszej działalności teren budowy  zostanie objęty szczegółową kontrolą. Wykwalifikowani  pracownicy FIRE-BHP SECURITY świadczą usługi na terenie całej Polski.

Call Now Button