Obowiązek przeprowadzenia szkolenia wstępnego przed rozpoczęciem pracy z zakresu BHP jest oczywisty. Pracodawcy przestrzegają również obowiązku przeprowadzania okresowych szkoleń BHP. O tych szkoleniach pamiętają zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Znacznie częściej zapominamy o szkoleniach przeciwpożarowych, czyli tak zwanych ppoż. A przecież bezpieczeństwo pracowników w razie pożaru jest równie ważne, jak w sytuacji wystąpienia innego wypadku w pracy. Jak przygotować pracowników na ekstremalną sytuację, jaką jest pożar i jaki jest zakres szkolenia ppoż?

Czy szkolenie ppoż w zakładzie pracy jest niezbędne?

Bywa, że szkolenie ppoż przeprowadzane jest w ramach szkolenia z BHP. Jednak niestety najczęściej szkolenie przeciwpożarowe jest zupełnie pomijane i zapomniane lub też specjalista od BHP ogranicza się tylko do krótkiej wzmianki o ochronie przeciwpożarowej. Czasem pracodawcy mylnie wychodzą z założenia, że jeśli pracownik zna zasady bezpiecznej pracy to będzie także wiedział,jak zachować się w razie pożaru. 

Szkolenie ppoż to nie tylko instrukcje o tym co robić, kiedy jesteśmy zagrożeni pożarem. Szkolenie takie obejmuje również informacje o dostępnych drogach pożarowych, procedurach ewakuacji oraz instrukcje obsługi gaśnicy i hydrantu. Zdrowy rozsądek i praktyczne podejście do tematu to jedno, ale należy również wziąć pod uwagę obowiązujące przepisy prawa. 

Zgodnie z Kodeksem pracy (art. 2091 § 1 pkt 2) pracodawca jest zobowiązany do wyznaczenia pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Oznacza to, że o ile nie wszyscy pracownicy mają obowiązek odbycia szkolenia ppoż, to jednak, zgodnie z przepisami kodeksu pracy, w zakładzie pracy powinny być osoby, które takie szkolenie odbyły i będą wiedziały, jak pokierować współpracownikami. Nie mniej jednak pracodawca może skierować na takie szkolenie wszystkich pracowników, jeśli tylko uzna to za stosowne. Jest to dobra praktyka, która powinna być stosowana znacznie częściej niż obserwujemy dotychczas.

Co wchodzi w zakres szkolenia ppoż?

Nie ma jednego, odgórnie ustalonego, programu szkolenia z zakresu ppoż. To, jakie treści zostaną przedstawione podczas szkolenia, zależy od firmy, jaka je przeprowadza i pracodawcy, który szkolenie zleca. Dobrze jest więc przed podpisaniem umowy na przeprowadzenie szkolenia zorientować się, jak będzie ono wyglądało i jakie tematy będą poruszane w konkretnych firmach szkoleniowych. 

Niektóre firmy zajmujące się szkoleniem pracowników w postępowaniu w razie pożaru są elastyczne i dostosowują treści szkoleń do wymagań i preferencji firmy zlecającej przeprowadzenie szkolenia. Ważne jest jednak, aby zapoznać pracowników z aktualnymi przepisami prawa, które mówią o ochronie przeciwpożarowej oraz o sposobach ochrony przeciwpożarowej w konkretnym obiekcie. Do istotnych kwestii, wartych poruszenia podczas szkolenia ppoż zaliczają się również informowanie o potencjalnych zagrożeniach i możliwych źródłach pożaru a także sposobach i drogach rozprzestrzeniania się ognia. 

Pracownik, który ukończył szkolenie ppoż musi także znać zasady postępowania w razie pożaru oraz drogę alarmowania służb ratowniczych, Działanie pracownika powinno być instynktowne, bez chwili zwłoki. Dodatkowo, ważna jest wiedza o budowie, użytkowaniu i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego a także o działaniu i zasadzie użycia hydrantu. Ważna jest również strona praktyczna takich szkoleń. Warto wybrać kurs, którego program obejmuje ćwiczenia praktyczne z zakresu użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz próbną ewakuację na wypadek zagrożenia pożarowego. Mając na uwadze wszystkie te elementy, trzeba także pamiętać, że szkolenie ppoż zawsze powinno być dopasowane treścią i formą do danego stanowiska pracy.

Czy szkolenia ppoż należy powtarzać?

Szkolenia z zakresu BHP dzielimy na wstępne i okresowe. Odpowiednie przepisy określają, jak często i na jakim stanowisku powinno być powtarzane szkolenie BHP. A jak ma się sytuacja ze szkoleniami ppoż? Czy szkolenie przeciwpożarowe również należy powtarzać? Większość pracowników odbywa szkolenie ppoż jedynie w ramach wstępnego szkolenia BHP i tematyka ta nie musi być już powtarzana.

Call Now Button