FAQ – często zadawane pytania

Co ile lat wykonujemy szkolenia okresowe BHP?

Szkolenia okresowe BHP są wykonywane w czasie trwania stosunku pracy. Mają za zadanie zapoznanie szkolących z nowymi przepisami jak i rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi, które można wykorzystać w danej pracy. Szkolenia okresowe BHP są uzależniane od wykonywanej pracy jak i warunków wykonywania pracy.

1. Szkolenia dla osób kierujących pracownikami co 5 lat,

2. Szkolenia kadry inżynieryjno-technicznej co 5 lat,

3. Szkolenia pracowników administracyjno – biurowych co 6 lat
Trzeba pamiętać, że nauczyciele są szkoleni co 5 lat, chociaż są kadrą administracyjno-biurową,

4. Pracownicy na stanowiskach robotniczych co 3 lata, a jeżeli praca stwarza duże ryzyko wypadku to co roku. Np. praca w budownictwie zalicza się do tego i trzeba pracownikom wykonywać szkolenia okresowe co roku.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszych szkoleń BHP oraz kontaktu z naszą firma.

Jak są przeprowadzane szkolenia BHP i PPOŻ?

Firma FIRE-BHP SECURITY świadczy szkolenia z zakresu BHP i PPOŻ dla wszystkich stanowisk pracy. Są to szkolenia wstępne ogólne jak i okresowe. Na szkoleniach główny nacisk kładziemy na rozmowę między szkolącym, a słuchaczami. Wszystkie zagadnienia, które są przedstawiane na szkoleniu mają podparcie praktyczne. Gdyż nasi wykładowcy mają duże doświadczenie z zakresu BHP (nadzory nad urzędami, czy też koordynatorzy ds. BHP). Całą ta wiedza zdobyta w pracy jest przedstawiana na szkoleniach. Szkolenia PPOŻ prowadzą strażacy w służbie czynnej, dodatkowo każdy ukończył studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Nikt tak nie przekaże wiedzy z zakresu PPOŻ jak strażak który z ogniem ma do czynienia i wie na co zwracać uwagę. Na szkoleniach wyjaśniamy jak prawidłowo ewakuować się i użyć podręcznego sprzętu gaśniczego.
Zapraszam Państwa do skorzystania z naszej oferty szkoleń. Nasze szkolenia przede wszystkim nie są nudne, podparte dużą wiedzą szkolących.

Jakie osoby w firmie wykonują Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego?

Wedle wypowiedzi Komendy Głównej

Opracowywanie przedmiotowego dokumentu należy do czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które to czynności, zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.), mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
Ponieważ opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego nie wykracza poza zakres obowiązków właściciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu wynikających z art. 4 ust 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.), przedmiotowe instrukcje mogą opracowywać osoby posiadające co najmniej kwalifikacje, o których mowa w art. 4 ust. 2b cyt. wyżej ustawy, a więc wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub mieć tytuł zawodowy technika pożarnictwa lub uzyskać uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu technika pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego – technika pożarnictwa.
W firmie FIRE-BHP SECURITY wszystkie Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego są sporządzane przez specjalistów pożarnictwa. Którzy ukończyli studia inżynierskie i magisterskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, oraz mają wieloletnie doświadczenie w pracy jednostce Państwowej Straży Pożarnej.
Zachęcamy Państwa do wybrania naszej firmy w celu realizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Jak używać gaśnicy i jak odbezpieczyć gaśnicę samochodową?

Użycie gaśnicy jedno kilowej polega na:

1.odbezpieczeniu zawleczki,

2. naciśnięcie dźwigni i jej odpuszczenie na 2-3s. Powoduje to przebicie naboju z gazem znajdującego się w gaśnicy ze środkiem napędowym i wytworzenie ciśnienia w zbiorniku.

3. potem możemy podawać proszek pulsacyjnie w miejsce gdzie się pali.

Wszyscy pomijają krok drugi. A jest on najbardziej ważny gdyż czas użycia gaśnicy samochodowej to tylko 2-3 sekund.  Nieumiejętne posłużenie się gaśnicą samochodową  doprowadza do spalenia samochodu.

BHP co to jest?

Prosty skrót każdy zna jego rozwiniecie, ale nie każdy wie za co odpowiada Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Gdyż wielokrotnie słyszymy pracuj zgodnie z BHP, przestrzegaj przepisów BHP. W najkrótszym tego znaczeniu:

Bezpieczeństwo – jak pracować by nie nabawić się wypadku,
Higiena Pracy – Jak pracować by nie nabawić się choroby zawodowej.

Te pojęcia dzieli jedynie czas aby doszło do wypadku jedną z przesłanek jaka musi być spełniona, to wypadek dzieje się w czasie zmiany roboczej. A choroba zawodowa rozwija się w okresie kilku lat. Przykład:
Mamy malarza który maluje metalowe elementy, opar farby było tak dużo że zemdlał i rozciął głowę – mówimy wtedy o wypadku. Natomiast, gdyby tą samą czynność wykonywałbym przez kilka lat i systematycznie truł się oparami farby, wynikiem czego doszło do pylicy płuc, mówimy wtedy, ze pracownik ma chorobę zawodową.

Wypadek

1. Zdarzenie nagłe – które wydarzyło się w czasie jednej zmiany roboczej. A nie, że coś się stało nam nieoczekiwanego.
2. Wywołane przyczyną zewnętrzną – może być to potkniecie o próg, lub gdy nam wpadnie wiór do oka. Gdy jest tylko przyczyna wewnętrzna taka jak zawał, udar, zator żył wtedy wypadek nie może być uznany, ale gdy do tego dojdzie przyczyna zewnętrzna to jak najbardziej wszystko się kwalifikuje do wypadku.
3. Powodujące uraz lub śmierć – Jest trzy definicje wypadku, ale jak dla mnie jest cztery.
• Wypadek śmiertelny – gdy dojdzie do śmierci pracownika w ciągu pół roku od wypadku. Jeżeli minie 6 miesięcy od wypadku i pracownik umrze, wtedy rozstrzyga sąd czy wypadek uznać za śmiertelny,
• Wypadek ciężki – trwały uszczerbek na zdrowiu. Taki jak amputacja kończyn, trwałe oszpecenie, choroba nieuleczalna, utrata wzroku, mowy, słuchu, zdolności rozrodczej itp.
• Wypadek zbiorowy – Gdy przy jednym zdarzeniu wypadkowi ulegnie co najmniej dwie osoby.
Czwarta definicja wypadku gdzie nigdzie nie jest podana to:
• Wypadek lekki – to taki w który pracownik doznaje jakiegoś uszczerbku na zdrowiu, ale po leczeniu wraca do pełni sił.
4. Mające związek z pracą – gdy pracownik wykonuje zadania zlecone przez pracodawcę. Gdyby pracownik wykonywał fuchę i doszło by do wypadku taki wypadek nie będzie uznany. Ale gdyby pracownik wykonał inną pracę np. odśnieżenie drogi, gdyż nie mógł otworzyć bramy od hali i wtedy by doszło np. do złamania nogi. To chociaż nie była to jego praca, ale wykonywał to na rzecz zakładu i taki wypadek będzie uznany.
I te cztery przesłanki muszą być spełnione by pracownikowi uznać wypadek w pracy.

 

Bardzo dziękujemy Państwu za polecenia nowych klientów, przypominamy, że każde polecenie warunkuje obdarowanie Państwa 1 gratisową usługą świadczoną przez FIRE – BHP SECURITY

 

Gratisowa usługa, będzie indywidualnie ustalana i realizowana zgodnie z aktualną potrzebą, jak zaistnieje dla Państwa.